ഒരു പ്രണയ കവിത കൂടി …

ഒരു പ്രണയ കവിത കൂടി

night-fishing

വിരഹനൊംബരം ഏതു കോണിലും
സ്നേഹമാക്കുന്നി പ്രണയം
മധുര നൊമ്പരം അലഞ്ഞു ചേർന്നൊരു
മധുരക്കനിയാണ് പ്രണയം
ഏതുകാലത്തും എത്രെ ദൂരത്തും
സുഖം പകരുന്നി പ്രണയം
നീയെനിക്ക് തന്നൊരാത്മ-
സ്നേഹമാണ് പ്രണയം

രാത്രി മഴയ്ക്കും തൂമഞ്ഞിനും
പ്രക്യതി ഒരുക്കിയ പ്രണയം
ആമ്പൽപ്പൂവിനും രാത്രി ചന്ദ്രനും
അലഞ്ഞു ചേരാനി പ്രണയം
നിന്നിൽ ലയിച്ചൊരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ
പൂവിൻ കിനാവാണ് പ്രണയം…

AbzZ

Advertisements

life life

life life

 

 

How does it feel to

To just live life

In this world

without making

walking-behind

                 A difference

                 Are we born to life

                 In other’s live

                 Such a futile life?

Our hopes may be shattered

Our hopes may be mined

But to go back from our promise

It’s really painful

                 Carves steps out for your future

                 To the extreme of your dreams

                 One hard for your word and

                 Own a word of your own

That’s how your life ripes

To yield fruits of victory

It’s for what life is and

Don’t turn it down

Cherish your life with dreams.

#Courtesy – Thanks to Navaneeth for Publishing this on Sanjo 2012