ഒരു പ്രണയ കവിത കൂടി …

night-fishing

ഒരു പ്രണയ കവിത കൂടി

വിരഹനൊംബരം ഏതു കോണിലും
സ്നേഹമാക്കുന്നി പ്രണയം
മധുര നൊമ്പരം അലഞ്ഞു ചേർന്നൊരു
മധുരക്കനിയാണ് പ്രണയം
ഏതുകാലത്തും എത്രെ ദൂരത്തും
സുഖം പകരുന്നി പ്രണയം
നീയെനിക്ക് തന്നൊരാത്മ-
സ്നേഹമാണ് പ്രണയം

രാത്രി മഴയ്ക്കും തൂമഞ്ഞിനും
പ്രക്യതി ഒരുക്കിയ പ്രണയം
ആമ്പൽപ്പൂവിനും രാത്രി ചന്ദ്രനും
അലഞ്ഞു ചേരാനി പ്രണയം
നിന്നിൽ ലയിച്ചൊരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ
പൂവിൻ കിനാവാണ് പ്രണയം…

 

AbzZ

Disclaimer: ഒരു സ്മാൾ അടിച്ചിട്ട് എഴുതിയതാണ്, തെറി വിളിക്കരുത്!

3 thoughts on “ഒരു പ്രണയ കവിത കൂടി …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s